groot-indivipro-showroom-14juli16-76-bewerkt-2
dots

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1
1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indivipro Netherlands B.V. c.q. Intera Projects B.V. c.q. Carpetlinq B.V., gevestigd te Enter;
Wederpartij: degene met wie Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten alsmede degene aan wie Gebruiker een offerte heeft uitgebracht;
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij.
1.3 Gebruiker wijst uitdrukkelijk eventueel door Wederpartij van toepassing verklaarde (algemene) (inkoop)voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van Wederpartij naar dergelijke (algemene) voorwaarden. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Wederpartij dient uitdrukkelijk schriftelijk met Gebruiker te worden overeengekomen.
1.4 Indien (algemene) voorwaarden van Wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Gebruiker.

2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die Gebruiker verstrekt, zijn voor Gebruiker niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van Gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft Gebruiker het recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen.
2.2 Wederpartij is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te verstrekken, welke Gebruiker naar haar oordeel voor correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Wederpartij verstrekte informatie, waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de Wederpartij verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat de voornoemde informatie (deel) onjuist of onvolledig is geweest, vrijwaart Wederpartij Gebruiker voor alle mogelijk hieruit voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.
2.3 Een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt eerst tot stand nadat Gebruiker de opdracht van de Wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.4 Eventueel door Gebruiker verstrekte incidentele adviezen bij – door Wederpartij overgelegde – (bouw)tekeningen hebben een vrijblijvend karakter. De Wederpartij dient bedoeld advies te (laten) controleren.

3. Wijzigingen en meerwerk
3.1. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Gebruiker alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de Wederpartij schriftelijk aan Gebruiker worden gemeld, vóórdat Gebruiker een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomst nadat Gebruiker deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de Wederpartij gewenste wijzingen naar het oordeel van Gebruiker een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de Wederpartij.
3.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen (ook ingeval door haar geen schriftelijke melding als bedoeld in art. 3.1. is ontvangen), is de Wederpartij verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Gebruiker te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de Wederpartij ter zake van de met Gebruiker gesloten overeenkomst.
3.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door Gebruiker opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze algemene voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Gebruiker is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de Wederpartij.

4. Termijnen, levering, levertijd, oplevering en annulering.
4.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen. Gebruiker is derhalve niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de zijde van de Wederpartij als gevolg van vertraging in de levering op basis van de door Gebruiker verstrekte, indicatieve, termijnen voor (op)levering. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker, ook voor mogelijke aanspraken van derden in dit verband.
4.2 Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van overeenkomst door Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker de Wederpartij zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd. Gebruiker is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.
4.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt overschreden, is Gebruiker ter zake eerst in verzuim nadat de Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
4.4 De Wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Gebruiker nauwkeurig te melden wanneer en waar de door Gebruiker te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De Wederpartij is verplicht alle door Gebruiker met het oog op verzending van de zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de Wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van Gebruiker als plaats van aflevering. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de te leveren zaken ter lossing worden aangeboden op het door de Wederpartij opgegeven adres. Wanneer de te leveren zaken onverhoopt niet in ontvangst worden genomen is niettemin vanaf dat moment het risico van de zaken voor de Wederpartij.
4.5 De Wederpartij zal ter plaatse van het aangenomen werk door middel van blijvende markeringen de juiste plaats van de constructie aangeven en zal de maten en de plaatsing van de constructie in het werk regelmatig op juistheid controleren.
4.6. De Wederpartij zorgt voor het verkrijgen van alle eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen en is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het ontbreken hiervan.
4.7 Gebruiker is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de Wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de Wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.
4.8 Annuleringen zijn uitsluitend toegestaan, indien deze schriftelijk worden gedaan, en wel uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de door Gebruiker toegestuurde opdrachtbevestiging, mits het standaard voorraadmateriaal betreft.
In geval van annulering is Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.
4.9 Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard voorraadmateriaal, kunnen niet meer geannuleerd worden. Voor zover de Wederpartij niettemin zou annuleren of zou weigeren bedoelde speciaal bestelde goederen af te nemen, is Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, alsmede de gederfde winst, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.

5 (Overige) uitvoeringsverplichtingen van Wederpartij
5.1 Bij opdrachten tot montage neemt de Wederpartij op zich de door Gebruiker verzonden materialen op zijn kosten in ontvangst te nemen en in een daarvoor geschikte droge en afsluitbare ruimte op te slaan. Deze ruimte dient ten opzichte van het door Gebruiker uit te voeren werk gelegen te zijn in de onmiddellijke nabijheid van dat werk en vrij voor Gebruiker toegankelijk te zijn.
5.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat, Gebruiker ten behoeve van de voortgang van de werkzaamheden, steeds over voldoende elektriciteit, voldoende kunstlicht, water en andere voor de uitvoering noodzakelijke energie en benodigde hulpmiddelen, kan beschikken.
5.3 Bij installatie van lichtbakken, verwarming, airconditioning, vensters en andere openingen en alle andere werkzaamheden, die niet door Gebruiker worden verricht zal Wederpartij verantwoordelijk zijn voor juiste coördinatie en synchronisatie van deze werkzaamheden met die door Gebruiker uit te voeren.

6. Prijzen, tarieven, facturering en reclames
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door Gebruiker opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen (daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
6.2 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de Wederpartij in rekening brengen.
6.3 Indien sprake is van deelleveranties is Gebruiker gerechtigd ter zake van iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren.
6.4 Reclames met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen schriftelijk en gedocumenteerd bij Gebruiker te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in dit artikel bedoeld. Indien Wederpartij niet binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij had kunnen reclameren.

7. Eigendomsvoorbehoud van Gebruiker
7.1 De door Gebruiker geleverde (of nog te leveren) zaken blijven eigendom van Gebruiker, totdat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van enige met Gebruiker gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. De Wederpartij is in dit kader verplicht voor zorgvuldige bewaring van de geleverde zaken zorg te dragen.
7.2 Zolang de Wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
7.3 In het geval de Wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens Gebruiker niet nakomt, is Gebruiker gerechtigd om de geleverde zaken bij de Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij houden weg te (doen) halen, waartoe de Wederpartij of derden alle medewerking zal/zullen verlenen.

8. Zekerheden
8.1 Het is de Wederpartij zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, niet toegestaan de geleverde zaken aan derden af te staan, af te geven,
in pand te geven (bezitloos dan wel vuistpand) of anderszins deze geleverde zaken tot zekerheid te stellen dan wel aan verhaal te onttrekken.
8.2 Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Gebruiker (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij jegens Gebruiker, uit hoofde van met Gebruiker gesloten overeenkomst(en).

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Gebruiker is ter zake jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
9.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door Gebruiker uitgevoerde deel van de overeenkomst.
9.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop Gebruiker geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van Gebruiker, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend: bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van personeel van Gebruiker, storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek, brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder toeleveranciers) die – al dan niet op verzoek van Gebruiker- bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken, bedrijfsstoring, staking, faillissement, surseance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van Gebruiker in de meest ruime zin van het woord.
9.4 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle door Gebruiker aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, etc.) zijn door Gebruiker met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De Wederpartij dient genoemde documenten en gegevens te (laten) controleren. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die (bijvoorbeeld) voortvloeit uit afwijkingen tussen de door Gebruiker verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders met de Wederpartij is overeengekomen behoudt Gebruiker alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de Wederpartij verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen en overige documentatie.
10.3 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.

11. Betaling
11.1 Betaling door de Wederpartij dient binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Eventuele kortingen/ kredietbeperkingstoeslagen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de Wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Indien de waarde van de door Wederpartij aan Gebruiker verstrekte opdracht het bedrag van € 5.000,00 overschrijdt, is Gebruiker gerechtigd om 50% vooruit te factureren.
11.3 Gebruiker houdt zich het recht voor om, zulks ter eigen beoordeling, 100% van de opdrachtwaarde vooruit te factureren, alvorens een aanvang te nemen met de werkzaamheden c.q. de bestelde zaken te leveren.
11.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.5 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van de Wederpartij alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Gebruiker ter zake van incassering van haar vordering(en) op de Wederpartij moet maken, onverminderd de aan Gebruiker overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

12. Reclames/klachten
12.1 Bij franco levering dient de Wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 48 uur na franco levering op de afleveringsbon of het vervoerdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die deze zaak houdt voor de Wederpartij, dan is de Wederpartij verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding aan Gebruiker volgen binnen de gestelde termijn van 48 uur na franco levering.
12.2 Bij levering af magazijn of fabriek dient de Wederpartij terstond na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen.
12.3 De Wederpartij dient klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 48 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van Gebruiker te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de Wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken. Vóór verwerking dient de Wederpartij tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk aan Gebruiker te melden.
12.4 De Wederpartij is niet gerechtigd de zaken van Gebruiker te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt Gebruiker de zaken zelf bij de Wederpartij ophalen. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden.
12.5 Indien Gebruiker de Wederpartij geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is Gebruiker gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan (onder derden) en ze aldus ter beschikking van Wederpartij te houden. Indien Gebruiker een dergelijke retourzending onder zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding. De betalingsplicht van de Wederpartij wordt hierdoor niet opgeschort.
12.6 Indien de Wederpartij zaken aan Gebruiker wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit artikel omschreven tekorten of beschadigingen en Gebruiker toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat, geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen een bedrag dat gelijk is aan de netto factuurwaarde, minus 10%. Gebruiker zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid omschreven retouren, indien deze in haar voorraad te herintegreren zijn.
12.7 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker geven de Wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten.
12.8 Indien Gebruiker een klacht gegrond acht, is Gebruiker gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Gebruiker is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door Wederpartij ten gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
12.9 Indien de door Gebruiker geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en Gebruiker zich ter zake niet op overmacht kan beroepen is Gebruiker slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is, dan heeft Gebruiker het recht de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.
12.10 De Gebruiker heeft steeds het recht bij gerechtvaardigde reclamaties tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve hoeveelheid over te gaan. De Wederpartij moet Gebruiker daartoe tijdig in de gelegenheid stellen.
12.11 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de zaken door Wederpartij zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de Wederpartij deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit artikel vermelde termijn(en) aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door Wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.
13.2 Indien Gebruiker de overeenkomst (mede) uitvoert aan de hand van door de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder vervaardigde tekeningen, welke informatie achteraf niet juist/niet volledig blijkt te zijn, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade die de Wederpartij ten gevolge van de onjuistheid/onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
13.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige door de Wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij of derden toebehorende zaken alsmede indirecte schade, daaronder (bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. Gebruiker is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
– schade die de Wederpartij lijdt ten gevolge van persoonlijke ongevallen;
– schade die de Wederpartij lijdt aan roerende en onroerende zaken;
– het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de Wederpartij of derden veroorzaakt; tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
13.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan Wederpartij in rekening is gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans tot maximaal € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro). De eventueel door Gebruiker aan Wederpartij verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt.
Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/ gebeurtenis. Voor zover in voorkomend geval nog niet aan Wederpartij is gefactureerd dient in voornoemde tekst van dit artikel(lid) voor “factuurbedrag” te worden gelezen het overeengekomen tarief of gangbare tarief dat aan Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
13.6 Wederpartij is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
13.7 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Gebruiker uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker en de Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14. Kwaliteit
14.1 Gebruiker staat jegens de Wederpartij niet in voor:
A. Verkleuringen of krimpen van de raamdecoratie, tapijt c.q. karpetten en stoffen en niet aansluitende patronen. Afwijkingen in kleur, patroon, gewicht, uitvoering, en dessins is inherent aan de eigenschap van het materiaal. Door het gebruik van organische kleurstoffen in de productie van geëloxeerde delen en profielen kunnen kleurafwijkingen niet vermeden worden. Evenzo zijn kleur- en nerfafwijkingen bij natuurproducten onvermijdelijk en geen grond tot klachten, zolang ze binnen het kader van de gestelde normen vallen.
B. Lengteverschillen van het geweven materiaal, als gevolg van verandering in de luchtvochtigheid en temperatuur van c.q. in de ruimte waar het materiaal wordt bevestigd c.q. gebruikt.
C. Weeffouten en oneffenheden.

15. Opschorting en ontbinding
15.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd – onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten totdat de Wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Gebruiker is nagekomen. Klacht- en retourafhandeling behoren tot Gebruikers opschortingsrechten.
15.2 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
A. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
B. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt.
C. aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of de Wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de Wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Wederpartij toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
D. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
E. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de Wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de
Wederpartij verhaal wordt gezocht.
F. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig wijzingen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.
G. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van lopende zaken in redelijkheid van Gebruiker geen voortzetting van samenwerking en uitvoering aan de overeenkomst kan worden verlangd.

16. Hoofdelijkheid
Indien met de Wederpartij meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen met Gebruiker gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

17. Nietigheid/vernietigbaarheid
Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling
18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten
18.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60229950.